Bestyrelse

Ifølge Flüggers vedtægter består bestyrelsen, foruden medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, af mindst tre og højst otte generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, som vælges for ét år ad gangen. Fratrædende medlemmer kan genvælges.

I Flügger er det kutyme med fire generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og to medarbejderrepræsentanter. Ved bestyrelsens sammensætning tilstræbes, at to eller tre af de fire generalforsamlingsvalgte medlemmer er uafhængige af selskabet, hovedaktionæren og væsentlige leverandør- eller kundeinteresser, samt at et medlem repræsenterer hovedaktionæren. Den samlede honorering af bestyrelsen fremgår af note i årsrapporten.

Revisionsudvalg

Bestyrelsen i Flügger har nedsat et revisionsudvalg, der har fire møder årligt og består af følgende medlemmer:

  • Kim Balle (formand, uafhængigt bestyrelsesmedlem)
  • Jimmi King Mortensen

Revisionsudvalgets formål er primært at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overvåge overholdelse af gældende lovgivning, standarder og andre forskrifter for børsnoterede selskaber vedrørende regnskabsaflæggelse og offentliggørelse af finansiel rapportering, samt vurdere behovet for intern revision.

Læs hele udvalgets kommissorium her.

Nominerings- og vederlagsudvalg

Bestyrelsen i Flügger har nedsat et samlet nominerings- og vederlagsudvalg, der har mindst ét møde årligt og består af følgende medlemmer:

  • Ulf Schnack (formand, direktør)
  • Peter Korsholm
  • Kim Balle

Nominerings- og vederlagsudvalget har til formål at indstille og anbefale kandidater til bestyrelsen, bidrage til at sikre en sammensætning i overensstemmelse med nærmere fastsatte kriterier, samt sikre overholdelsen af vederlagspolitik og overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, og komme med forslag til vederlag til bestyrelse og direktion.

Læs hele udvalgets kommissorium her.

1
Formand

Peter Korsholm

Født 1971, indtrådt i bestyrelsen i 2022.

Kvalifikationer: Erfaring med logistik og e-handel bl.a. fra bestyrelsesarbejde og investering i Lomax A/S og Unisport A/S samt specifikt logistik fra GDL  Transport AB og DANX A/S Group. Omfattende erfaring inden for M&A fra
sin tid som partner i og chef for EQT Partners Denmark samt fra private investeringer. Dertil erfaring med regnskabsrapportering, risikostyring og kapitalmarkeder fra stilling som koncernøkonomidirektør i AAK AB og  bestyrelsesmedlem og Audit and risk committee medlem i Ørsted A/S.

Uddannelse: MBA fra Insead, MSc Økonometri og matematisk økonomi fra London School of Economics, BA Økonomi fra Københavns Universitet.

Beholdning af Flügger aktier: 50.000 stk.

Andre ledelseshverv: Administrerende direktør: DSVM Invest A/S, DSV Miljø Group A/S, Togula ApS og Totalleverancer Sverige AB. Bestyrelsesformand: Too Good To Go Holding ApS, Too Good to Go ApS, Nymølle Stenindustrier A/S, Lion Danmark I ApS og to helejede datterselskaber af Lion Danmark I ApS (Lomax-koncernen).

Bestyrelsesmedlem: Ørsted A/S, DSVM Invest A/S og ni helejede datterselskaber samt Bella Group A/S og to helejede datterselskaber.

2
Næstformand

Jimmi King Mortensen

Født 1974, indtrådt i bestyrelsen i 2021.

Kvalifikationer: Indgående kendskab til Flügger bl.a. gennem sit hverv, som CEO i Flügger group A/S fra 2016-2021. +20 års C-level erfaring fra kommercielle & CEO positioner i større internationale koncerner.

Uddannelse: MBA Henley Business School. Harvard, Stanford & INSEAD Executive Programme, HD-A Aarhus Universitet.

Beholdning af Flügger aktier: 4.261 stk.

Andre ledelseshverv: CEO i Actona Group A/S (fra april 2021). Bestyrelsesformand i Rosendahl Design Group A/S. Bestyrelsesformand i Sits sp. Z.o.o., Bestyrelsesformand i Theca A/S, Bestyrelsesformand i Mads Eg Damgaard Familiefonden A/S samt MEDF Holding A/S.

3
Bestyrelsesmedlem

Bettina Antitsch Mortensen

Født 1978, indtrådt i bestyrelsen i 2022.

Kvalifikationer: Har gennem sit ejerskab og ledelseshverv i M+ koncernen, der blandt andet omfatter Hybel og M+ Ejendomme, stor markedsindsigt i bygge- og ejendomsbranchen. Har samtidig en bred juridisk erfaring med
baggrund som erhvervsadvokat samt efterfølgende langvarig karriere som forsvarsadvokat med møderet for Højesteret.

Uddannelse: Cand.jur., Uddannet advokat med møderet for Højesteret, Advokat (H), CBS Executive bestyrelsesuddannelse.

Beholdning af Flügger aktier: M+ Invest A/S har 845.745 stk. (storaktionær).

Andre ledelseshverv: Bestyrelsesformand i M+ Invest A/S samt ni datterselskaber, M+ Ejendomme A/S samt seks datterselskaber, Hybel Danmark A/S samt fem datterselskaber, Stenhøj Husene Holding A/S samt tre datterselskaber, MPP Holding I A/S samt fem datterselskaber og Won Holding ApS samt to datterselskaber.  Bestyrelsesmedlem i fire datterselskaber til M+ Invest A/S, tre associerede selskaber til M+ Invest A/S samt Ejendomsselskabet Houmannsgade ApS. Direktør i F.M. 16 Holding ApS, FM 09 Holding ApS, Hybel M.K.P. Holding ApS, Hybel M.K.S.C. Holding ApS, RM 07 Holding ApS samt FRB 20 Holding ApS.

4

Kim Balle

Født 1968, indtrådt i bestyrelsen i 2021.

Kvalifikationer: Har gennem sin mangeårige erfaring fra ledende poster i dansk erhvervsliv arbejdet med bl.a. økonomistyring, Governance & Compliance, Corporate Strategy, M&A, IT & Business Transformation, BI & Artificial Intelligence samt forretningsudvikling.

Uddannelse: Bankuddannet, HD-F Aarhus Universitet, Executive MBA Copenhagen Business School, Harvard & Oxford University Executive Programmes.

Beholdning af Flügger aktier: 0 stk.

Andre ledelseshverv: Chief Financial Officer i TORM A/S. Medlem af bestyrelsen i bl.a. TORM A/S, Nordea Invest, Lind Capital A/S, Rosendahl Design Group A/S og bestyrelsesformand i Fondsmæglerselskabet Marselis
samt TORM Singapore. Desuden direktør i Kim Balle Holding ApS.

5
Medarbejderrepræsentant

Dorthe Laursen

Medarbejderrepræsentant

Født 1963, indtrådt i bestyrelsen i 2023.

Payroll og ER Lead i People, Communications & Culture.

Kvalifikationer: Stor erfaring inden for Flügger med ansættelse i Payroll og HR siden 1986. Dorthe har indsigt og forståelse for hvorledes nye tiltag og arbejdsprocesser påvirker organisationen.

Beholdning af Flügger aktier: 30 stk.

6
Medarbejderrepræsentant

Mikkel Boelskifte

Medarbejdervalgt. 

Født 1983, indtrådt i bestyrelsen i 2023.

Country Manager for Flügger Danmark og PP professional paint

Kvalifikationer: Stort kendskab til forretningen som helhed igennem mange års erfaring i flere forskellige stillinger bla. Regional Manager - Flügger, Sales Manager Professional - PP professional paint og senest Country Manager
for Flügger Danmark og PP professional paint.

Beholdning af Flügger aktier: 107 stk.